Klachtenreglement

Algemeen

Artikel 1
Begripsbepaling
In dit reglement wordt verstaan onder
– Branchevereniging: de branchevereniging voor professionele bewindvoerders en inkomensbeheerders (BPBI)
– Cliënt: degene die onder bewind is gesteld en een overeenkomst heeft gesloten bij Bewindenburo
– Bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis van Bewindenburo gebrachte uiting van onvrede over de dienstverlening
– Klacht: een schriftelijke en uitdrukkelijk als klacht bij Bewindenburo ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening

Bezwaren

Artikel 2
Dit reglement geldt uitsluitend voor cliënten van Bewindenburo.

Een cliënt kan bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten zich laten vertegenwoordigen en/of bijstaan door een derde. Eveneens kan cliënt deze hulp inschakelen bij het op schrift stellen van een bezwaar of een klacht.

Artikel 3
Een bezwaar wordt binnen zes weken na ontvangst behandeld door Bewindenburo.
Deze tracht het bezwaar telefonisch en/of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. De afronding wordt schriftelijk bevestigd. Lukt het niet tot overeenstemming te komen, dan wordt gewezen op de mogelijkheid tot het Indienen van een klacht.

Artikel 4
Bezwaren, de behandeling en afronding daarvan, worden schriftelijk vastgelegd in een voorgedrukt formulier. De bezwarenformulieren worden gearchiveerd. Behandeling van bezwaren vindt niet in het openbaar plaats.

Klachten

Artikel 5
Schriftelijke klachten kunnen worden gericht aan Bewindenburo. Deze stelt een onderzoek in en formuleert de klacht zo nodig nader. Bewindenburo gaat na of de gedraging waarover geklaagd is:
– in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor Bewindenburo geldende regeling;
– na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
Bewindenburo kan de klacht niet ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren. Van de beslissing wordt schriftelijk melding gemaakt aan de cliënt. Zowel de klacht als de melding worden gearchiveerd. In de schriftelijke melding wordt cliënt gewezen op de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de klachtencommissie van de branchevereniging PBI en/of de kantonrechter. Behandeling van klachten vinden niet in het openbaar plaats.
Een klacht wordt binnen zes weken na ontvangst behandeld door Bewindenburo. Het adres voor uw schriftelijke klacht is Postbus 208, 4870 AE te Etten-Leur. U kunt uw klacht ook per e-mail versturen via post@bewindenburo.nl

Artikel 6
a. een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling inzake dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.
b. een klacht wordt niet in behandeling genomen indien het een gedraging en/of een uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
c. eenieder die betrokken is bij de afhandeling van de klacht is verplicht tot geheimhouding. Er worden geen mededelingen aan de pers of andere media gedaan.

Slotbepaling

Artikel 7
Dit reglement treedt in werking op 1 januari 2014 en geldt voor onbepaalde tijd.